Plán práce od 4. 6. do  14. 6. 2018

 

V tomto časovém období budeme psát závěrečné opakovací testy.

3. ročník

Český jazyk –  6.6. 2018 závěrečná písemná práce /diktát, doplňování spodoba hlásek, slova nadřazená, podřazená a souřadná, psaní u,ú,ů, měkké, tvrdé slabiky, vyjmenovaná slova, pádové otázky, mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves, slovní druhy. Psaní velkých písmen u vlastních jmen/

Matematika – 7. 6. 2018 – závěrečný test Geometrie – přímka, úsečka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, osa úsečky, sestrojení trojúhelníku pomocí kružítka, výpočet obvodu trojúhelníku, vrcholy, hrany, protější a sousední strany kvádru a krychle.

 Prvouka -  7.6. 2018 budou zkoušeni žáci, kteří opakovaně neuspěli u testu.

V tomto období budeme dokončovat pracovní sešity z českého jazyka i matematiky.

V pondělí 11. 6. 2018 -   opakovací test z Prvouky. Otázky k testu jsou v učebnici Prvouky na straně 56.

V úterý 12. 6. 2018 -  písemná práce z matematiky / matematické operace sčítání, odčítání, násobení, převody jednotek – délky a času, zaokrouhlování, jedna slovní úloha/.

 

5. ročník

Český jazyk – 6.6. 2018 závěrečná písemná práce / diktát, vyjmenovaná slova, slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem – pozor na přítomný čas, mluv. kategorie podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, s, z, vz, mě, mně, bě, pě, vě, mě, mně, velká písmena, koncovky podstatných jmen a přídavných jmen/

Matematika – 7.6. 2018 závěrečný test Geometrie – /konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku,  sestrojení kružnice, výpočet obvodu, obsahu, kolmice, rovnoběžky, různoběžky, polopřímky, osa úsečky, úhel – tupý, přímý, ostrý, pravý/.

V úterý 5. 6. 2018 píšeme ohlášený test z Vlastivědy.

V pondělí 11. 6. 2018 -   opakovací test z Přírodovědy. Na rozsahu opakování jsme se společně dohodli.

V úterý 12. 6. 2018 -  písemná práce z matematiky / matematické operace sčítání, odčítání, násobení, dělení velkých čísel, převody jednotek, jedna slovní úloha, desetinná čísla, zlomky/.

 

DRŽÍM VŠEM DĚTEM PALCE, AŤ JIM VŠECHNA OPAKOVÁNÍ DOPADNOU DOBŘE. JEDNIČKY Z TESTŮ NEJSOU AŽ TAK DŮLEŽITÉ, ALE UMĚT SI PORADIT, NAJÍT, VYHLEDAT A UMĚT SI POMOCI TO BYL MŮJ CÍL. CHYBY DĚLÁ KAŽDÝ, ALE JEN NĚKTEŘÍ SI JE DOKÁŽOU NAJÍT A OPRAVIT. HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!!

 

 

MUZEUM MĚLNÍK "Ano, pane doktore..."

Středa  13. 6.   3., 4., 5. třída

Čtvrtek 21. 6.   1. a 2. třída

PLATÍ PRO OBĚ SKUPINY:

- jedeme vlakem

- odchod od školy v 7,05

- návrat ke škole v 11,20

POTOM VYUČOVÁNÍ DLE ROZVRHU.

DOPRAVA HRAZENA ZE SBĚRU

VSTUPNÉ 20 Kč

3., 4., 5. třída - PLATÍ 20 Kč

1. a 2. třída - NEPLATÍ (bude odečteno ze 75 Kč z plavání)

 

 

 

Plán práce od 28. 5. – 1. 6. 2018

 

3. ročník

Protože se blíží konec školního roku, tak se celý týden budeme věnovat procvičování probraného učiva, abychom byli dobře připraveni na závěrečné písemné testy. V úterý 29. 5. 2018 se píše oprava testu na slovní úlohy, ostatní si napíšou test na matematické operace /+,-, x/ pod sebou. Ve středu 30. 1. 2018 -  diktát na vyjmenovaná slova. Ve čtvrtek 31. 1. 2018 -  jazykový rozbor – 3 věty, určit slovní druhy, vyhledat podstatná jména slovesa a určit mluvnické kategorie.

Pondělí 28.5. 2018

Český jazyk-  větný rozbor, slovní druhy, vyhledávání podstatných jmen a sloves, určování mluv. kategorií, řazení slov podle abecedy práce s učebnicí, pracovními sešity, didaktickými pomůckami.

Matematika- procvičování +,-, x. Slovní úlohy, pokračování v pracovních sešitech na matematiku.

Úterý 29.5. 2018

Český jazyk - vyjmenovaná slova, práce s učebnicí, pracovními sešity, didaktickými pomůckami.

Matematika- test.

Středa 30.5. 2018

Český jazyk - diktát, kontrola čtení.

Matematika – geometrie, práce v pracovních sešitech na matematiku.

Čtvrtek 31.5. 2018

Český jazyk – test jazykový rozbor, vyjmenovaná slova, práce s učebnicí, pracovními sešity, didaktickými pomůckami.

Prvouka - celý týden pokračujeme ve výkladu, bude probíhat namátkové zkoušení.

 

5. ročník

Protože se blíží konec školního roku, tak se celý týden budeme věnovat procvičování probraného učiva, abychom byli dobře připraveni na závěrečné písemné testy. V úterý 29. 5. 2018 se píše oprava testu na slovní úlohy, ostatní si napíšou test na matematické operace /+,-, x/ pod sebou. Ve středu 30. 1. 2018 -  jazykový rozbor. Ve čtvrtek 31. 1. 2018 -  diktát.

 

Pondělí 28.5. 2018

Český jazyk- procvičování probraného učiva – řazení slov podle abecedy, slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, opozita, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, vyjmenovaná slova, stavba slova, předložky a předpony, shoda podmětu s přísudkem, větné vzorce, skupiny slov s bě, pě, vě, mě ……  práce v pracovních sešitech, práce s učebnicí, s didaktickými pomůckami.

Matematika- procvičování násobení, dělení velkých čísel. Slovní úlohy, pokračování v pracovních sešitech na matematiku.

Úterý 29.5. 2018

Český jazyk - procvičování probraného učiva, práce v pracovních sešitech, práce s učebnicí, s didaktickými pomůckami.

Matematika- test.

Středa 30.5. 2018

Český jazyk - test jazykový rozbor, čtení.

Matematika - geometrie, práce v pracovních sešitech na matematiku.

Čtvrtek 31.5. 2018

Český jazyk - diktát

 

Vlastivěda, Přírodověda - celý týden pokračujeme ve výkladu, bude probíhat namátkové zkoušení, někteří žáci, kteří neuspěli u testů, si napíší opravné testy. 

 

Plán práce od 21. 5. – 25. 5. 2018

Prosím rodiče, aby dětem dali deku nebo malý kobereček /IKEA/ do školy. Z důvodu blížícího se teplého počasí, bych ráda na některé hodiny chodila s dětmi na výuku do přírody.  

 

3. třída

 

Český jazyk – v pondělí 21. 5. 2018 si zopakujeme – Slova nadřazená, podřazená. Synonyma, opozita.  Dále pak budeme procvičovat: Slovní druhy- podstatná jména, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen. Pádové otázky. Pracujeme s pracovními listy, s učebnicí.

V úterý 22. 5. 2018 si napíšeme přepis textu na vyjmenovaná slova s doplňováním -  i,í,y,ý. Dále pak budeme pokračovat v pracovním sešitě na vyjmenovaná slova.

Ve středu procvičujeme sloh a čtení.

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 procvičujeme Slovní druhy, napíšeme si krátký test na mluvnické kategorie podstatných jmen - / rod, číslo, pád/.

 

Matematika - v pondělí 21. 5. 2018 píšeme ohlášený test z geometrie. Další hodinu budeme procvičovat násobení a dělení číslem 10 a 100. V úterý 22. 5. 2018 procvičujeme slovní úlohy, ve středu 23. 5. 2018 si napíšeme krátký test na slovní úlohy. / POUZE 2 SLOVNÍ ÚLOHY/. Ve čtvrtek 24. 5. 2018 pokračujeme dále v pracovním sešitě na matematiku.  Podle času budeme opakovat matematické operace sčítání, odčítání, násobení pod sebou.

 

Prvouka – v pondělí a v úterý budeme pokračovat dále ve výuce, ve čtvrtek si napíšeme opakovací test z probraného učiva. Od Hub až po poslední hodinu výuky.

 

5. třída

 

Český jazyk - v pondělí 21. 5. 2018 se budeme věnovat procvičování Slovních druhů. Dále se budeme připravovat na diktát, který si napíšeme v úterý 22. 5. 2018. Diktát bude zaměřen na skupiny mě, mně, bě, pě, vě a předpony s, z, vz. V českém jazyce celý týden vyplňujeme v pracovním sešitě na český jazyk a opakujeme probrané učivo. Ve čtvrtek 24. 5. 2018 si napíšeme test na slovní druhy.

 

Matematika - v pondělí 21. 5. 2018 píšeme ohlášený test z geometrie. Další hodinu budeme procvičovat slovní úlohy. V úterý budeme procvičovat obvody mnohoúhelníků. Ve středu 23. 5. 2018 si napíšeme krátký test na slovní úlohy. /POUZE 2 SLOVNÍ ÚLOHY/. Ve čtvrtek pokračujeme dále v pracovním sešitě na matematiku.

 

Vlastivěda ještě tento týden budeme pokračovat ve výuce.  V příštím týdnu se zřejmě objeví test.

Přírodověda – Žáci mají zadané referát. Dále pokračujeme  ve výuce. Kontrola znalostí bude probíhat namátkově - zkoušením.

 

 

 Milí rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníků do 25. 5. 2018. Děkujeme

 

VE ŠKOLE SE VYSKYTLY VŠI, PROHLÉDNĚTE PROSÍM DĚTEM HLAVY!

podrobné informace naleznete zde https://www.khsstc.cz/dokumenty/khs-stredoceskeho-kraje-upozornuje-na-vyskyt-vsi-ve-skolach-4819_4819_86_1.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité – tento měsíc byl poslední Čtenářský deník. První týden v červnu bude vyhodnocení nejlepších čtenářů.

 

 

 
 

Ve středu 9.5. 2018 se žáci 3. ročníku zúčastní výukového programu  - Nástrahy města v DDM Mělník. Ráno odjíždějí po osmé hodině a vrací se v době vyučování. S sebou malý batůžek, svačinu a pití.

Program je určen pouze pro žáky 3. tříd ZŠ.

Jedná se o  interaktivní program, který formou soutěže, týmové spolupráce a PDP učí děti, jak se správně zachovat v nebezpečných situacích, které jim každý den hrozí nejen ve městech.

 
 

 

 

Ve dnech 25. 6. - 27. 6. 2018 se bude konat školní výlet do Poslova Mlýna ( https://www.posluvmlyn.cz/ ) v Doksech. Předpokládaná cena je 1000 Kč, do 10. 5. 2018 prosíme o zálohu ve výši 600 Kč. Ubytování je zajištěno ve zděných budovách, stravování ve formě plné penze. Odjezd bude kolem osmé hodiny z Malého Újezda vlakem ( svoz zavazadel bude zajištěn), návrat bude ve středu v odpoledních hodinách autobusem ke škole. Bližší informace dodáme 3 týdny před odjezdem.

 

 

 
 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

  0 1 2 3 4 5 6
Pondělí   ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
MA 3
MA 5
PRV 3
PŘ 5
VV 5
Úterý AJ 3 ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
VL 5
VL 5  
Středa   AJ 3
AJ 5
AJ 3
AJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
ČJ 3
ČJ 5
 
Čtvrtek   ČJ 3
ČJ 5
MA 3
MA 5
ČJ 3
ČJ 5
PRV 3
PŘ 5
AJ 5  
Pátek   VV 3
VV 5
PČ 3
PČ 5
TV 3
TV 5
TV 3
TV 5
HV 3
HV 5
 

 

0

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 

ČJ 3
ČJ 5

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

MA 3
MA 5

PRV 3
PŘ 5

VV 5

Úterý

AJ 3

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

PRV 3
VL 5

VL 5

 

Středa

 

AJ 3
AJ 5

AJ 3
AJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

ČJ 3
ČJ 5

 

Čtvrtek

 

ČJ 3
ČJ 5

MA 3
MA 5

ČJ 3
ČJ 5

PRV 3
PŘ 5

AJ 5

 

Pátek

 

VV 3
VV 5

PČ 3
PČ 5

TV 3
TV 5

TV 3
TV 5

HV 3
HV 5