Zápis do ZŠ

Oznámení o přijetí do 1.ročníku

výsledky přijímacího řízení 001.jpg (246864)

 

Zápis do Základní školy Malý Újezd pro školní rok 2017 / 2018

 

Vážení rodiče,

pro školní rok 2017/2018 byl na základě změny školského zákona č. 561/2004 Sb. posunut zápis k plnění povinné školní docházky, a to na měsíc duben. Ředitelka školy stanovuje termín zápisu na 20. 4. 2017. Poprosíme rodiče, aby se zapisovali do časového rozvrhu, který bude vyvěšen na nástěnce v přízemí školy, a to v týdnu od 20. 3. 2017.

Pozvánku na tento termín obdrží děti s místem trvalého bydliště Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč v naší mateřské škole, případně bude zaslána na jeho adresu trvalého bydliště.

Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kritéria pro přijímání žáků a počet žáků, které je možné přijmout, případně popis formálních a dalších částí zápisu. Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, tzn. Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč.

V případě, že není dítě dostatečně tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36, odst. 4 o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být v den zápisu doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech plnění.

 

V Malém Újezdě dne 6. 1. 2017

 

Mgr., Bc. Jitka Samková Volemanová

ředitelka školy

..........................................................................................................................................................................................................

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017 / 2018

 

Dne 20. 4. 2017 proběhne zápis budoucích prvňáků k plnění povinné školní docházky. Tento se bude řídit časovým rozvrhem, který mají rodiče k dispozici v přízemí školy, a to v týdnu od 20. 3. 2017. Do tohoto se budou zapisovat. Pozvánku obdrží každé dítě z naší spádové oblasti – obec Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky.

Zápis bude rozdělen na dvě části – část formální a motivační.

Během formální části zápisu vyplní zákonní zástupci přihlášku dítěte k zápisu k plnění povinné školní docházky, případně další potřebné formuláře. Zároveň budou seznámeni s doporučením, jak dětem usnadnit vstup do školy a s tzv. Desaterem pro rodiče (více informací na našich webových stránkách http://skola.malyujezd.cz/zapis-do-zs/. Škola předá zákonným zástupcům další důležité informace.

Cílem motivační části zápisu bude dítěti představit školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit se dítětem pak pedagog orientačně zjistí úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte budou trvat maximálně 20 minut. 

Náhradní zápis je stanoven na 25. 4. 2017.

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna první třída pro maximálně 16 žáků.

Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého bydliště Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč – viz kritéria.

 

Malý Újezd 15. 3. 2017

Mgr., Bc. Jitka Samková Volemanová

ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče.pdf (364024)

 

Kritéria zápisu ZŠ 2017-2018.pdf (370160)

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 2017.pdf (417621)